NYUGAT MÉDIA

Szombathely az Interneten

Miről szóltak a hírek száz éve?

Kardpárbaj a Sabáriában - Miről szóltak a hírek száz éve? - 1910. szeptember

Fantáziánknak köszönhetően nem nehéz elképzelni, hogy egy reggel a rohanó XXI. század helyett az 1900-as évek elején ébredünk. Az ábrándozást megkönnyíti, ha kezünkbe vesszük a korabeli sajtó egy-egy példányát. Rögtön kiderül, mitől is volt hangos a száz évvel ezelőtti Szombathely.

Elmúló piaci idill

Szombathelyen az 1870-es években merült fel először a vásárcsarnok építésének terve. 1910-ben még mindig csak elméletben létezett az intézmény, s még sok-sok évtizedet kellett várni a megvalósulásig, így bőven volt idő a hagyományos piac elsiratására.

„Nem merészség-e a szombathelyi piacról lélekrajzot irni? Nem maga a megtestesült próza e a szombathelyi piac, hagyma, gyümölcs és ezernyi másféle illatával, lármájával és alkudozásával? Óh nem! A piac egy darab költészet és egy kis darab história. A mi piacunknak is, mint a többieknek történelme van, mely visszanyulik a leghomályosabb időkbe. Mert tagadhatatlan, hogy a gyomor képezi Szombathelyen is az emberek örökké legaktuálisabb témáját.

De a mi piacunk csak halvány leszármazottja ama régi vásároknak, mikor biró székelt a mai hagymatrónok helyén és demagógok szavaltak ott, ahol ma élénk alku folyik a körte árcsökkentése irányában. Nem tudom, az új idők jele-e, hogy nálunk a női elem teljesen elfoglalta a piacot. Más vásártereken sok a férfielárusitó, de nálunk a piac igazi női kaszinó.

Itt találkozik városunk minden rétegének hölgyközönsége. Itt kérdezősködnek egymás hogy léte felől, itt intézik el az örök asszonypolitikát, a szőnyegen levő szerelmi ügyeket, itt referálnak a nyári fürdőzésekről. Azt hiszem nálunk a nőknek életszükséglet a piaci tere-fere. Ami a férfiaknak a kávéház, az nekik a piac. És hogy alkudoznak! Azt mondják: Akkor nézd meg a férfit, mikor kártyázik. Hozzátehetjük: és a nőt, amikor alkuszik.

Némelyek szavaiból annyi nemzetgazdasági talentum csillámlik, hogy egy pénzügyminiszteri állást bizalommal be lehetne tölteni vele. Mások egy Talleyran-dot megszégyenítő diplomáciai furfanggal, mások cicerói szónoklattal, ismét mások szelid esengéssel iparkodnak a kofák szivét meginditani…

De vannak a mi piacunknak olyan tagjai is, akik szervetlen kapcsolatban állnak vele. Ezek a szerelmesek. Gyakran láthatunk a paradicsomos puttonyok között szelid andalgással haladni egy-egy mélabus ifjut, aki látszólagos közönnyel nézi a piaci árukat, de szeme néha végig siklik a hagyma, paprika és uborka-hegyeken és megpihen egy-egy bájos hölgyecske alakján, áki éppen a gyümölcs-osztályban alkuszik.
… csupa napsugár, melegség, világosság és derü a mi piacunk. De sajnos, napjai meg vannak számlálva.

Sok helyen már eltünik az a kedves atavizmus és mint az uj idők kalmár tanujele: lomha, szürke és bus vásárcsarnokok terpeszkednek a régi fürge, napsugárban fürdő vidám piacok helyén. A vásárcsarnok, az egy poshadt levegőjü, szomoru lény. Ugy viszonylik a piac hozzá, mint egy levegős görög templom egy komor dómhoz, vagy hogy közelebbi hasonlatot vegyünk, mint egy bájos kis női félcipő az otromba amerikai vastagtalpuhoz.

Bár a mi haladásunkat tekintve, még nagyon-nagyon messze van a vásárcsarnok létesülése, el kell készülve lennünk arra, hogy egyszer csak eltünik ez a kedves piac és vele megint egy darab romantika, melyet a mult hagyott reánk. És azt hiszem, lesznek sokan, akik sajnálni fogják.”

Legyen tilos a közös bajuszpedrő!

Az 1910 őszén rettegve várt kolerajárvány számos közegészségügyi vitát gerjesztett, amelyek hétről hétre a sajtó hasábjain is helyet kaptak. Szeptember elején a borbélyüzletek higiéniai helyzete került górcső alá.

Bajuszpedrő
fotó:

„Nem csak a fenyegető koleraveszedelemre való tekintettel, hanem a mindenkori közegészségügyi szempontból nagyon üdvös volna, ha a városi tiszti orvos előterjesztést tenne arra nézve, hogy a rendőrhatóság tiltsa a borbélyüzletekben a közös bajuszpedrő és közös kefék használatát, amiből kifolyólag már nem egyszer a legsulyosabb betegségek következtek, amely körülmény viszont nemcsak a kolera veszedelme idejében, hanem mindenkor nagymérvü járványok és ragályok terjesztőjévé válhat.
Tartson minden borbélyhoz járó úr magának külön hajkefét és bajusz-szerszámot.

A javaslat megokolására elég a szigoru reális bázis, hogy a ragályok terjesztői nagy részben a férfiak büszkesége, a bajusz, a mely a legalkalmasabb arra, hogy benne mindenféle bacillus lakóhelyet leljen.„

Férőhelyhiány a szombathelyi iskolákban

A szeptember vissza-visszatérő témája az iskoláztatás, hiszen száz éve is e hónapban vették vállukra az iskolatáskát – vagy inkább hónuk alá a palatáblát – az új tanévnek nekiinduló nebulók. Akkoriban még nem a beiskolázással járó költségek keltették fel a sajtó figyelmét, hanem a rendszerbe kerülés nehézségei.

„Megint sok gyerek kimaradt a szombathelyi iskolákból, hogy mennyi, azt még nem tudjuk.
A legnagyobb mértékben botrányos és fölháborító dolog, ami évről-évre iskolai beiratások idején történik. Valóságos harcokat kell vivni a szülőknek, hogy gyermeküket az iskolában elhelyezhessék…
Iskolai bizonyitvány nélkül ma még iparos-tanonc sem lehet a gyerek. Minden foglalkozás, minden pálya megköveteli az iskolázottságot…

Sokat prédikálnak, szavalnak, különösen a nagyon gyakori banketteken igen kedvenc téma a gyermeknevelés, a kulturának az áldása, az iskola s több aféle. A rideg valóság ezzel szemben ugy fest, hogy midőn az élet gondjaival különben is nehéz harcot folytató szülő gyermekét az iskolában akarja elhelyezni, azt a választ kapja, hogy nincs hely.

Mindenre van pénz. Főleg katonai kiadásokra, kaszárnyákra, öldöklő szerszámokra, puskára, ágyura, csatahajókra, Dreadnaügthokra, csak éppen iskolára nincs. Pedig szerény nézetünk szerint az iskola sokkal előbbre viszi a világot, mint a leggyorsabb tüzelő ágyu, vagy a legnagyobb csatahajó. Azonban nemcsak a hadi kiadások előzik meg az iskolát, hanem sok minden más is. Az iskola és a tanitó mindig a legutolsó, holott a legelsőnek kellene lennie. …annak semmiféle körülmények között sem szabad megtörténni, hogy gyermekek azért maradjanak ki az iskolából, mert nincs hely. Annyi helynek kell lenni, amennyi diák van, nem pedig annyi diákot felvenni, amennyi hely van.”

Kardpárbaj a Sabáriában

Egy hajnali harmattól nedves rét vagy a lombhullásra váró erdőszél helyett a szombathelyi Sabária szálloda nagytermét választották kardpárbajuk helyszínéül a száz éve élt fiatal ügyvédjelöltek. Összecsapásuk híre bejárta a helyi sajtót.

„A jókedvü mulatságokhoz szokott Sabária-szálloda terme tegnap – ha lett volna szeme – ugyancsak tágra nyitotta volna ki. Pazarul öltözött, kacagó fiatal leánysereg és frakkos udvarlók helyett tegnap délután nyolc komor, szótlan úr vonult fel – külön-külön.
A titokzatos urak nem bálrendezők voltak, hanem a változatosság kedvéért lovagias ügyben jártak.

A Sabáriában ugyanis tegnap tánc helyett kardpárbaj járta, szerencsére minden komolyabb sérülés nélkül. A felek fiatal vasvári ügyvédjelöltek voltak. Az egyik Dános Lajos dr., a másik Rothauser Béla dr. Az oka pedig a lovagias mérkőzésnek az volt, hogy vasárnap este kártyázás közben összeszólalkoztak egymással, amit megrögzött uri szokás szerint csakis (?) párbajjal lehetett elintézni.

A segédek – Dános Lajos dr. részéről Mozsolits István dr. és Dénes Mór dr. vasvári ügyvédek Rothauser Béla dr. részéről pedig Wieder Antal birósági végrehajtó és Tretter körjegyző – összeültek és kardpárbajban állapodtak meg.
Mint orvosok Kern Frigyes dr. és Wurmfeld Zoltán dr. szerepeltek a párviadalnál, a mely tegnap délután Rothauser jelentéktelen sérülésével végződött és a haragos felek kibékülésére vezetetett.

A rendőrség is tudomást szerzett a készülő lovagias tornáról, sikerült is lefoglalni a négy kardot – a párbaj végével. Aztán fölirta a párbajozó urak és segédek neveit, hogy megtegye ellenük a följelentést.”

Mustafa, a fakír Szombathelyre érkezik

A szenzációra mindig éhes szombathelyi közönség igazi csemegére számíthatott 1910 őszén. A Vasmegyei lapok beharangozója szerint egy valódi fakír látogatására készült a város.

„Egy csodálatos fiu jön a napokban Szombathelyre egy büvész-csoporttal: a Mustafa nevü egyiptomi fakir. Ez a Mustafa jelenleg Nagykanizsán időzik és a mint irják, alacsony, tömzsökös férfiu. A haja, mely hosszu és fonatlan, szénfekete. Arcszine is fekete; a szemei jellegzetesen egyiptomiak, tele a tüzes rajongás fényével és az egyiptomi bölcsesség fájdalmával. Németül folyékonyan beszél, mert hosszabb ideig tartózkodott Németországban. Imprezáriója így mutatta be: ez Musztafa. Tessék venni egy tüt, ollót, kést és szurják meg Musztafát, ahol akarják.

Közben Musztafa már levetkőzött és tetovált mezitelen testtel állt a társaság előtt. Erre az imprezárió minden további nélkül egy kötőtüvel átszurta Musztafa jobb karját, a könyök felett… Csunya látvány volt, de, ugy látszott, Musztafa mind erről semmit sem tudott. Mereven, szinte üveges szemmel maga elé bámult, mintha imádkozna. A tü megállt a karban és egy csepp vér sem folyt. Akkor sem, midön a tüt nagy erőfeszitéssel eltávolitottuk."

A beszámoló szerint a fakírok által nevelt Musztafa képes forró olajat inni, izzó parázsban hemperegni és meggyújtani a szájába vett petróleumot.

„Most a nagy csoda Szombathelyre érkezik.”

Hozzászólások (0)

A cikkekhez csak regisztrált felhasználóink szólhatnak hozzá. Kérjük, jelentkezzen be, vagy ha még nem tette, regisztráljon.

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a cikkekhez nem kapcsolódó kommenteket moderálja, törölje. A részletes moderálási szabályokért ide kattintson!

Keresés

Hozzászólások

demokratikus_gumilovedek: *z*k *t*n n*m *ll*k l*b*ln* * f*d*sz*s m*d**r* * sz*nts*g*s m*r*...
A hirdetési piacra hivatkozva a teljes szombathelyi választókörzetre kiterjesztik a Savaria Fórumot
miki1950 : *z *gy p*ld**rt*k* d*nt*s l*sz, *s k*v*t*nd* v*l*m*nny* *ll*nz*k...
A hirdetési piacra hivatkozva a teljes szombathelyi választókörzetre kiterjesztik a Savaria Fórumot
joska01: *n v*gy*k * k*cs*g?? *n k*lt*k *l *gy h*l*m p*nzt “t*n*cs*d*sr*”...
A hirdetési piacra hivatkozva a teljes szombathelyi választókörzetre kiterjesztik a Savaria Fórumot
joska01: * t*ny *z t*ny!! L*h*t m*gy*r*zn*!! 63m*ll** * h*v*r*kn*k pr*p*g...
A hirdetési piacra hivatkozva a teljes szombathelyi választókörzetre kiterjesztik a Savaria Fórumot
StarMan: R*TT*GJ*T*K! *gy k*s f*lh*, *gy k*s sz*l, *s* s*mm*, *m* k*ll*t...
Valami nagy és durva közeledik Szombathely felé